قانون الحاق تبصره سوم به ماده ۱۲ اجازه استخدام پرستار و ماما و کارمند فنی برای وزارت بهداری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون الحاق تبصره سوم به ماده ۱۲ اجازه استخدام پرستار و ماما و کارمند فنی برای وزارت بهداری - مصوب ۴ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۳ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - تبصره زیر به ماده ۱۲ قانون اجازه استخدام پرستار و ماما و کارمندان فنی برای وزارت بهداری مصوب ۱۲ اسفند ۱۳۳۸ اضافه‌می‌گردد:

تبصره ۳ - پزشکانی که از یکی از دانشگاه‌های داخله کشور به اخذ گواهینامه تخصصی در یکی از رشته‌هایی که دوره آن لااقل دو سال باشد نائل شده ویا می‌شوند از مزایای مقرر در ماده فوق استفاده خواهند نمود.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روزپنجشنبه چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۴٫۱۰٫۱۳ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است