New Server

قانون الحاق ابرقو به حوزه حکومتی یزد

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون الحاق ابرقویه به حوزه حکومتی یزد - مصوب ۲۱ اسد ۱۳۰۱ شمسی

ماده ۱ - مجلس شورای ملی انفصال ابرقویه را از حوزه حکومتی اصفهان و الحاق آن را به حوزه حکومتی یزد تصویب می‌نماید.

ماده ۲ - وزارت داخله مکلف است از تاریخ تصویب این قانون الی سه ماه وسائل ضمیمه شدن ابرقویه را به یزد فراهم سازد.