قانون افزایش هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های منظور در قانون آیین‌ دادرسی مدنی و امور حسبی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون افزایش هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های منظور در قانون آیین‌ دادرسی مدنی و امور حسبی - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۹ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های منظور در قانون آیین دادرسی مدنی قانون امور حسبی و قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه‌های‌دادگستری مصوب ۱۳۳۴ به شرح زیر تعیین و وصول خواهد شد:

۱ - هزینه‌های مذکور در ماده ۶۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های بخش ده ریال و در سایر دادگاه‌ها بیست ریال (۲۰ ریال).

۲ - هزینه‌های مذکور در ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی یک برابر و نیم. ۳ - هزینه‌های مذکور در ماده ۶۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های بخش یکصد ریال و در سایر دادگاه‌ها دویست ریال (۲۰۰ ریال).

۴ - هزینه منظور در ماده ۶۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی یکصد ریال (۱۰۰ ریال).

۵ - هزینه‌های مذکور در ماده ۶۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های بخش بیست ریال (۲۰ ریال) و در سایر دادگاه‌ها پنجاه ریال (۵۰ ریال).

۶ - هزینه مذکور در ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های بخش پنجاه ریال (۵۰ ریال) و در سایر دادگاه‌ها یکصد ریال (۱۰۰ ریال).

۷ - هزینه مذکور در ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های بخش ده ریال (۱۰ ریال) و در سایر دادگاه‌ها پانزده ریال (۱۵ ریال).

۸ - هزینه‌های مندرج در ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های بخش بیست ریال (۲۰ ریال) و در سایر دادگاه‌ها چهل ریال (۴۰ ریال).

۹ - هزینه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مذکور در ماده ۳ قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه‌های دادگستری مصوب ۱۳۳۴ برای نسخه اصلی‌پنجاه ریال (۵۰ ریال) و نسخه اضافی مجانی.

۱۰ - هزینه رسیدگی به امور حسبی مندرج در ماده ۳۷۵ قانون امور حسبی یکصد ریال (۱۰۰ ریال).

۱۱ - هزینه ابلاغ اظهارنامه پنجاه ریال (۵۰ ریال).

۱۲ - هزینه شکایت کیفری به دادسراها راجع به چک بلامحل پنجاه ریال (۵۰ ریال).

۱۳ - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و غیره که طبق نمونه از طرف وزارت دادگستری تهیه می‌شود هر برگ دو ریال (۲ ریال).

۱۴ - هزینه ابلاغ اعتراض‌نامه در امور تجاری پنجاه ریال (۵۰ ریال).

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا درتاریخ روز دوشنبه ۹ خرداد ماه ۱۳۴۵ در جلسه روز سه‌شنبه هفدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی