قانون افزایش میزان ضرب مسکوک نیکلی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون افزایش میزان ضرب مسکوک نیکلی - مصوب ۳۰ بهمن ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - بانک مرکزی ایران می‌تواند تا میزان یک میلیارد و پانصد میلیون ریال دیگر اضافه بر یک میلیارد در جریان با موافقت شورای پول و‌اعتبار و تصویب هیأت وزیران اقدام به ضرب و انتشار پول فلزی نماید. ‌معادل پولهای فلزی منتشر شده که رواج قانونی دارد و همچنین پولهای فلزی که به موجب این قانون انتشار یابد به عنوان تعهد بانک مرکزی ایران در‌حساب مخصوصی منظور خواهد شد. ‌تبصره - ضرب مسکوکات منحصراً در ضربخانه بانک مرکزی انجام خواهد شد. ‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه سی‌ام بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

‌قانون بالا در تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۴۵٫۱۲٫۲۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است.