قانون افزایش میزان اعتبار انتقالی قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون افزایش میزان اعتبار انتقالی قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور - مصوب ۲ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۹ مهر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۹ آبان ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - اعتبار انتقالی منظور در ردیف ۵۱۰۱ بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور تا مبلغ دو هزار و یک صد و شصت (۲۱۶۰) میلیون ریال افزایش‌می‌یابد و به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ مزبور را که از محل اعتبارات مصوب سال ۱۳۴۳ تعهد شده‌است از محل درآمد عمومی کشور بارعایت مقررات مربوطه پرداخت نماید.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه نوزدهم مهر ماه ۱۳۴۴ در جلسه روز یکشنبه دوم آبان ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی