قانون افزایش مستمری‌های بعضی از مشمولین قانون بیمه‌های اجتماعی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی

قانون افزایش مستمری‌های بعضی از مشمولین قانون بیمه‌های اجتماعی - مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - سازمان بیمه‌های اجتماعی مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۹ مبلغ مستمریهای ماهانه بازنشستگی و از کار افتادگی کلی وهمچنین مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی را که تا کنون برقرار شده‌است در صورتی که از حداقل دستمزد منطقه ۳ مذکور در جدول‌تقسیم‌بندی مناطق کشور که در سال ۱۳۴۸ لازم‌الاجرا بوده کمتر باشد تا حداقل مذکور افزایش دهد.

تبصره ۱ - مستمری بیمه‌شدگانی که از تاریخ مذکور بازنشسته و یا از کار افتاده کلی شناخته شوند و مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی‌مشمول مفاد ماده فوق خواهد بود.

تبصره ۲ - تقسیم مجموع مستمری بازماندگان بین افراد خانواده بیمه شده متوفی به ترتیبی که در قانون بیمه‌های اجتماعی پیش‌بینی شده‌است به‌عمل می‌آید.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۴۹٫۲.۱۷ در جلسه روز شنبه سی‌ام خردادیک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی