New Server

قانون افزایش مجموع حقوق و فوق‌العاده سختی چتربازی افراد وظیفه چترباز یکان‌های هوابرد

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

قانون افزایش مجموع حقوق و فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی افراد وظیفه چترباز یکانهای هوابرد– مصوب ۱۰ بهمن ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۳۰ دی ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - از اول مهر ماه ۱۳۵۳ مجموع حقوق و مزایای ماهانه آن عده از افراد وظیفه چترباز که در یکانهای هوابرد خدمت می‌کنند در صورتی‌که با احتساب حقوق ماهانه و فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی کمتر از دو هزار ریال باشد تا مبلغ مزبور ترمیم و به عنوان تفاوت فوق‌العاده سختی‌خدمت بودجه وزارت جنگ قابل پرداخت خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳٫۱۰٫۳۰، در جلسه روز پنجشنبه دهم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی