قانون افزایش سهمیه و سرمایه ایران در صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون افزایش سهمیه و سرمایه ایران در صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه - مصوب ۲۷ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۱ تیر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۷ امرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - الف - به دولت اجازه داده می‌شود مقرراتی که درباره افزایش سهمیه کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول از طرف صندوق پیشنهاد شده بپذیردو سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول را تا یکصد و بیست و پنج میلیون دلار و سرمایه ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه را تا یکصد و بیست‌و هشت میلیون و ششصد هزار دلار (۱۲۸۶۰۰۰۰۰) افزایش دهد.

ب - پرداخت آن قسمت از سهمیه و سرمایه اضافه شده که باید موجب مقررات دو مؤسسه صورت گیرد طبق قانون اجازه مشارکت دولت ایران درمقررات کنفرانس منعقد در برتن‌وودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین‌المللی مصوب ششم دی ماه ۱۳۲۴ به عمل خواهد آمد.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه بیست و یکم تیر ماه ۱۳۴۴ در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم‌تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی