قانون افزایش سهمیه و سرمایه ایران در صندوق بین‌المللی و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون افزایش سهمیه و سرمایه ایران در صندوق بین‌المللی و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه -‌مصوب ۱۳۴۹٫۸.۳

‌ماده واحده -

‌الف - دولت مجاز است مقرراتی را که درباره افزایش سهمیه و سرمایه کشورهای عضو در صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و‌توسعه از طرف دو مؤسسه مذکور پیشنهاد شده قبول کند و سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول را تا ۱۹۲ میلیون دلار و سرمایه ایران در بانک‌بین‌المللی ترمیم و توسعه را تا ۱۵۸ میلیون دلار افزایش دهد.

ب - پرداخت آن قسمت از سهمیه و سرمایه اضافه شده که باید بر طبق مقررات دو مؤسسه مزبور صورت گیرد بر طبق قانون اجازه مشارکت دولت‌ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن‌وودز (Breton Woods) مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین‌المللی مصوب ۶ دی ماه ۱۳۲۴ (‌اصلاح‌شده به موجب قانون پذیرفتن تغییرات اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و مشارکت ایران در طرح حق برداشت مخصوص مصوب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۴۷)‌به عمل خواهد آمد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ ۱۳۴۹٫۸.۲ در جلسه روز یکشنبه سوم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و‌نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی