قانون افزایش سرمایه بانک سپه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون افزایش سرمایه بانک سپه - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۲.۸

‌ماده واحده - اجازه داده می‌شود کلیه وجوهی که بابت کسور سنواتی قبل از سال ۱۳۳۷ از افسران و کارمندان ارتش شاهنشاهی دریافت شده و یا‌می‌شود و همچنین سود حاصل قابل تقسیم معاملات بانک (‌موضوع بند "‌ر" ماده ۸۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی) پس از وضع‌هزینه‌های اداری برای افزایش سرمایه بانک سپه مورد استفاده قرار گیرد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی‌رسیده بود در جلسه روز دوشنبه هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی