قانون افزایش دو لشکر به ارتش و ترمیم حقوق افسران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون افزایش دو لشکر به ارتش و ترمیم حقوق افسران - مصوب ۲۷ آبان ماه ۱۳۲۴

ماده واحده - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد اعتبارات ذیل را اضافه بر بودجه فعلی وزارت جنگ منظور و در وجه آن وزارتخانه‌بپردازد:

الف - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود ۱۲۱۳۲ نفر به سازمان فعلی ارتش اضافه نماید و بودجه چهارماهه آخر سال ۱۳۲۴ آن که در حدودپنجاه و دو میلیون ریال خواهد بود از طرف وزارت دارایی پرداخت خواهد شد.

ب - برای بهبود اوضاع معاش افسران سالیانه مبلغ سی و پنج میلیون ریال از طرف وزارت دارایی اعتبار به وزارت جنگ داده می‌شود که به طریق‌ذیل استفاده نماید:

۱ - حق اولاد برای هر طفل صغیری بدون رعایت درجه ماهیانه یک صد ریال.

۲ - اضافه حقوق سنوات خدمت نسبت به افسرانی که به ترفیع نائل نمی‌شوند در سال دوم ترفیع (۴). (۱) تفاوت حقوق بابت درجه بالاتر نسبت‌به درجه فعلی و در سالهای بعد هم هر سال (۴). (۱) این تفاوت به عنوان اضافه حقوق داده خواهد شد.

۳ - تفاوت ارزش زندگانی در نقاط مختلف کشور حداکثر (۲۰%) بیست درصد حقوق بابت درجه هر افسر در هر ماه.

۴ - لباس - به هر افسری سالیانه دو دست لباس خدمت داده می‌شود.

تبصره - وزارت جنگ مجاز است افسران جزو کادر ثابت را که تا این تاریخ مستعفی شده‌اند و مایل به دخول مجدد در ارتش باشند و محکومیت وسابقه سوئی نداشته باشند با همان درجه در ارتش استخدام نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی