قانون افزایش دو لشکر به ارتش و ترمیم حقوق افسران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون افزایش دو لشکر به ارتش و ترمیم حقوق افسران - مصوب ۲۷ آبان ماه ۱۳۲۴

ماده واحده - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد اعتبارات ذیل را اضافه بر بودجه فعلی وزارت جنگ منظور و در وجه آن وزارتخانه‌بپردازد:

الف - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود ۱۲۱۳۲ نفر به سازمان فعلی ارتش اضافه نماید و بودجه چهارماهه آخر سال ۱۳۲۴ آن که در حدودپنجاه و دو میلیون ریال خواهد بود از طرف وزارت دارایی پرداخت خواهد شد.

ب - برای بهبود اوضاع معاش افسران سالیانه مبلغ سی و پنج میلیون ریال از طرف وزارت دارایی اعتبار به وزارت جنگ داده می‌شود که به طریق‌ذیل استفاده نماید:

۱ - حق اولاد برای هر طفل صغیری بدون رعایت درجه ماهیانه یک صد ریال.

۲ - اضافه حقوق سنوات خدمت نسبت به افسرانی که به ترفیع نائل نمی‌شوند در سال دوم ترفیع (۴). (۱) تفاوت حقوق بابت درجه بالاتر نسبت‌به درجه فعلی و در سالهای بعد هم هر سال (۴). (۱) این تفاوت به عنوان اضافه حقوق داده خواهد شد.

۳ - تفاوت ارزش زندگانی در نقاط مختلف کشور حداکثر (۲۰%) بیست درصد حقوق بابت درجه هر افسر در هر ماه.

۴ - لباس - به هر افسری سالیانه دو دست لباس خدمت داده می‌شود.

تبصره - وزارت جنگ مجاز است افسران جزو کادر ثابت را که تا این تاریخ مستعفی شده‌اند و مایل به دخول مجدد در ارتش باشند و محکومیت وسابقه سوئی نداشته باشند با همان درجه در ارتش استخدام نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی