قانون افزایش حق‌الثبت سفارش

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی


قانون افزایش حق‌الثبت سفارش - ‌مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به جای وصول ۱٫۵ درصد کارمزد مبلغ مورد سفارش که از تاریخ هفتم فروردین ماه ۱۳۵۰ به وسیله بانک‌مرکزی ایران وصول می‌گردد حق ثبت سفارش موضوع تبصره ۱۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ از چهار درصد به پنج و نیم درصد افزایش داده‌می‌شود. بانک مرکزی ایران کلیه وجوهی که بابت ۱٫۵ درصد مزبور تا تاریخ تصویب این قانون وصول کرده است به حساب درآمد عمومی کشور منتقل‌خواهد نمود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه ۱۳۵۰٫۳.۲۹ در جلسه فوق‌العاده عصر روز یکشنبه سی‌ام خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی