New Server

قانون افزایش جیره نقدی درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون افزایش جیره نقدی درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی -‌ مصوب ۱۳۴۹٫۲.۲۱

‌ماده واحده - از اول فروردین ماه سال ۱۳۴۹ جیره نقدی درجه‌داران و افراد کادر ثابت و همردیف‌های آنان منحصراً در ارتش شاهنشاهی از ششصد‌ریال به یک هزار ریال افزایش داده می‌شود.

‌تبصره - از اول فروردین ماه ۱۳۴۹ ارتش شاهنشاهی مشمول تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۰ و تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور‌نخواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۳۴۹٫۲.۱۰ در جلسه روز دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی