قانون افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی - مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۰ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - در جدول انتخابات مصوب ۱۸ خرداد ۳۹ به تعداد نمایندگان حوزه‌های تهران، مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان - اهواز طبق جدول‌اصلاحی ضمیمه اضافه خواهد شد.

‌تهران ۱۲ نفر ‌تبریز ۲ نفر ‌شیراز ۲ نفر ‌مشهد ۱ نفر ‌اصفهان ۱ نفر ‌اهواز ۱ نفر


‌جمع ۱۹ نفر

‌تبصره - دولت مکلف است تا پایان سال ۱۳۴۶ لایحه حوزه‌بندی کامل را با توجه به ازدیاد جمعیت کشور بر اساس آمارگیری رسمی سال ۱۳۴۵ به‌مجلس شورای ملی تقدیم نماید.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل‌و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر شفیع امین

‌قانون فوق در تاریخ روز شنبه ۱۳۶۴٫۴٫۱۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است