قانون افزایش اعتبارات برنامه عمرانی سوم ۱۳۴۱ - ۱۳۴۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

برنامه‌های عمرانی کشور تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین انقلاب شاه و مردم

‌قانون افزایش اعتبارات برنامه سوم - مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۰ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

این قانون دارای ماده واحده و یک تبصره و ده فصل می‌باشد پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ چهارشنبه بیستم خرداد ماه ۱۳۴۳ در‌جلسه روز پنجشنبه بیست و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌ رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

ماده واحده

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون اعتبارات موضوع ماده ۱ تصویب‌نامه برنامه عمرانی سوم کشور از یکصد و چهل و پنج میلیارد ریال به‌دویست میلیارد ریال به شرح فهرستهای ضمیمه افزایش می‌یابد.

‌تبصره - تقسیم سنواتی اعتبارات فوق بر طبق پیشنهاد سازمان برنامه و موافقت هیأت عالی برنامه به وسیله هیأت دولت به عمل خواهد آمد‌چنانچه بعداً نیز احتیاج به تغییر تقسیم سنواتی مزبور پیدا شود به همین ترتیب عمل خواهد شد.
‌اعتبارات فصول برنامه سوم
(‌میلیون ریال)
‌فصل مبلغ

......................................

‌اول - کشاورزی و آبیاری ۴۵۰۰۰
‌دوم - صنایع و معادن ۲۱۹۰۰
‌سوم - برق و سوخت ۲۷۰۰۰
‌چهارم - ارتباطات و مخابرات ۵۰۰۰۰
‌پنجم - فرهنگ ۱۷۹۵۰
‌ششم - بهداشت و بهداری ۱۳۹۰۰
‌هفتم - کار و نیروی انسانی ۷۹۰۰
‌هشتم - عمران شهری ۸۰۰۰
‌نهم - آمار ۸۰۰
‌دهم - خانه‌سازی و ساختمان و دفاتر برنامه‌ریزی ۷۵۵۰

.........................................................

‌جمع ۲۰۰۰۰۰

فصل اول کشاورزی و آبیاری

‌فصل اول
‌کشاورزی و آبیاری

(‌میلیون ریال)

مبلغ

....................................

‌بند ۱ - آبیاری ۱۶۵۰۰
‌بند ۲ - اصلاحات ارضی ۵۷۰۰
‌بند ۳ - اعتبارات کشاورزی ۸۸۰۰
‌بند ۴ - آموزش و تحقیقات ۱۰۰۰
‌بند ۵ - بهبود تولید محصولات کشاورزی ۳۹۱۰
‌بند ۶ - حفظ منابع طبیعی کشاورزی ۱۵۶۰
‌بند ۷ - دامپروری و دامپزشکی ۱۴۰۰
‌بند ۸ - محصولات نباتی ۱۱۳۰
‌بند ۹ - عمران روستایی و ترویج ۵۰۰۰

..........................................

‌جمع ۴۵۰۰۰


فصل دوم - صنایع و معادن

(‌میلیون ریال)

مبلغ

..............................................................

‌بند ۱ - کمک فنی به سرمایه‌گذاران خصوصی در صنایع ۴۰۰ ‌ بند ۲ - سرمایه‌گذاری در مؤسسات صنعتی و انتفاعی موجود دولت ۲۰۰۰ ‌ بند ۳ - کمک فنی به سرمایه‌گذاران خصوصی در معادن ۶۵۰ ‌ بند ۴ - سرمایه‌گذاری در معادن دولتی جدید ۳۵۰ ‌ بند ۵ - سرمایه‌گذاری در صنایع جدید ۱۴۰۰۰ ‌ بند ۶ - اعتبارات دراز مدت به سرمایه‌گذاران خصوصی و مشارکت ‌در سرمایه‌گذاری با آنها ۴۵۰۰

.............................................................

‌جمع ۲۱۹۰۰

فصل سوم - نیرو و سوخت

(‌میلیون ریال)

مبلغ

...........................................

‌بند ۱ - برق مراکز عمده ۱۳۸۷۰

‌بند ۲ - برق شهرهای متوسط ۲۵۰۰

‌بند ۳ - برق شهرهای کوچک ۱۰۰۰ ‌ بند ۴ - هزینه‌های امور اداری و بررسی ۸۷۰ ‌ بند ۵ - سوخت ۸۷۶۰

........................................... ‌ جمع ۲۷۰۰۰

فصل چهارم - ارتباطات و مخابرات

(‌میلیون ریال)

مبلغ

............................................

‌بند ۱ - راهسازی:

‌الف - راههای اصلی ۲۵۰۰۰
ب - راههای فرعی ۷٫۰۰۰ ‌بند ۲ - راه‌آهن ۳٫۵۰۰ ‌بند ۳ - بنادر ۴٫۰۰۰ ‌بند ۴ - فرودگاه‌ها ۳٫۰۰۰ ‌بند ۵ - هواشناسی ۵۰۰ ‌بند ۶ - پست و تلگراف و تلفن و رادیو و تلویزیون ۶٫۵۰۰ ‌بند ۷ - نقشه‌برداری ۲۵۰ ‌بند ۸ - جلب سیاح ۲۵۰


‌جمع ۵۰٫۰۰۰

فصل پنجم - فرهنگ

(‌میلیون ریال)
مبلغ

.........................................................

‌بند ۱ - توسعه تعلیمات ابتدایی ۱۰٫۰۰۰
‌بند ۲ - مبارزه با بی‌سوادی ۳۵۰

‌بند ۳ - توسعه تعلیمات متوسطه ۲٫۳۷۵

‌بند ۴ - تربیت آموزگار ۶۰۰

‌بند ۵ - دانشگاه‌ها ۴٫۰۶۵

‌بند ۶ - تربیت بدنی و پیشاهنگی ۲۴۰

‌بند ۷ - کمک به مؤسسات فرهنگی خاص ۱۶۰

‌بند ۸ - کتاب و کتابخانه ۱۵۰

....................................................

‌جمع ۱۷٫۹۵۰

فصل ششم - بهداشت و بهداری

‌فصل ششم ‌بهداشت و بهداری (‌میلیون ریال)
مبلغ


‌بند ۱ - تحقیقات ۶۸۰
‌بند ۲ - تأسیسات و تجهیزات و وسایل ۷٫۴۰۰ ‌بند ۳ - مبارزه با بیماریها ۵٫۱۵۰ ‌بند ۴ - خدمات ویژه بهداشتی ۲۲۰ ‌بند ۵ - آموزش کادر فنی ۴۵۰


‌جمع ۱۳٫۹۰۰

فصل هفتم - کار و نیروی انسانی

‌فصل هفتم ‌کار و نیروی انسانی (‌میلیون ریال)
مبلغ


‌بند ۱ - تعلیمات کشاورزی ۲٫۴۰۰
‌بند ۲ - تعلیمات حرفه‌ای ۲٫۰۰۰ ‌بند ۳ - تعلیمات حرفه‌ای ضمن انجام کار ۱٫۱۰۰ ‌بند ۴ - تعلیمات حرفه‌ای صنعتی و کشاورزی سربازان ۴۰۰ ‌بند ۵ - تعلیمات عالیه فنی ۸۰۰ ‌بند ۶ - تعلیمات مدیریت و بهبود تشکیلات ۴۰۰ ‌بند ۷ - امور مربوط به کار و کارگری ۸۰۰


‌جمع ۷٫۹۰۰

فصل هشتم - عمران شهری

‌عمران شهری (‌میلیون ریال)
مبلغ .................................... ‌بند ۱ - نقشه‌های جامع شهر ۳۰۰
‌بند ۲ - آب مشروب و طرحهای بهداشت شهری ۷٫۲۰۰ ‌بند ۳ - طرحهای حفاظتی ۵۰۰ .................................... ‌جمع ۸٫۰۰۰

فصل نهم - آمار

(‌میلیون ریال)
مبلغ

................................

‌بند ۱ - آمارهای کشاورزی ۸۰
‌بند ۲ - آمارهای کار و نیروی انسانی ۶۵
‌بند ۳ - آمارهای فرهنگی ۸ ‌بند ۴ - آمارهای بهداشتی ۴۰ ‌بند ۵ - آمارهای بهداشتی ۱۰ ‌بند ۶ - آمارهای مالی و پولی ۹۰ ‌بند ۷ - آمارهای صنعتی و معدنی ۳۰ ‌بند ۸ - آمارهای نفوس ۳۵۰ ‌بند ۹ - سازمان آمار - آمار عمومی و متفرقه ۱۲۷


‌جمع ۸۰۰

فصل دهم - خانه سازی - ساختمان و ذفاتر برنامه ریزی

‌خانه‌سازی - ساختمان و دفاتر برنامه‌ریزی (‌میلیون ریال)
مبلغ

......................................

‌بند ۱ - دفاتر برنامه‌ریزی ۱۰۰۰
‌بند ۲ - خانه‌سازی و ساختمان ۶۵۵۰

......................................

‌جمع ۷۵۵۰
‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره و ده فصل می‌باشد پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ چهارشنبه بیستم خرداد ماه ۱۳۴۳ در‌جلسه روز پنجشنبه بیست و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌ رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی