قانون افتتاح حساب‌جاری جهت کارکنان شاغل و بازنشستگان و موظفان و مستمری‌بگیران وزارتخانه‌ها

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون افتتاح حساب‌جاری جهت کارکنان شاغل و بازنشستگان و موظفان و مستمری‌بگیران وزارتخانه‌ها - مصوب ۲۷ آذر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۹ آذر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ دی ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مجازند حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشستگان و موظفان و مستمری‌بگیران خود را طبق‌دستورالعملی که وزارت دارایی ابلاغ خواهد نمود از طریق هر نوع حساب بانکی در بانکهای دولتی پرداخت نمایند و همچنین به تدریج کلیه دریافتها و‌پرداختهای نقدی را از طریق بانک معمول دارند. گواهی بانک در مورد انتقال وجه به حساب کارکنان دولت و اشخاص ذینفع به منزله رسید گیرنده‌خواهد بود.

‌قانون بالا مشتمل بر ماده واحده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم‌آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی