New Server

قانون اعطای امتیاز ایجاد کبریت‌سازی آذربایجان به آقایان حاج محمدرحیم و حاج محمدباقر خویی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون امتیاز ایجاد کارخانه کبریت‌سازی آذربایجان - مصوبه ۱۵ جدی ۱۳۰۱ شمسی

ماده اول - از تاریخ امضای این قرارداد لغایت مدت پانزده سال شمسی ساختن کبریت در آذربایجان مختص به حاج محمدرحیم خویی و حاج‌محمدباقر خویی خواهد بود بدیهی است که اشخاص دیگر از وارد کردن کبریت به خاک آذربایجان و خرید و فروش در آن جا ممنوع نخواهند بود.

ماده دوم - صاحبان امتیاز متعهد هستند که از این تاریخ در ظرف مدت پنج سال حوائج محلی ایالت آذربایجان را از حیث مصرف کبریت کاملاً رفع‌نمایند و هر گاه در عرض این مدت از عهده انجام این امر بر نیایند حق اختصاص بقیه مدت دیگر ملغی خواهد بود جز در مواردی که حوادث فوق‌العاده(‌فورس‌ماژور) مانع انجام امر باشد. ماده سوم - صاحبان امتیاز حق خواهند داشت ماشین آلاتی را که منحصراً برای دائر کردن کارخانه‌های کبریت‌سازی در آذربایجان لازم است بدون‌تأدیه حقوق گمرکی وارد نمایند.

ماده چهارم - کارخانجات کبریت‌سازی ایالت آذربایجان از تاریخ تصویب تا مدت ده سال از هر گونه عوارض معاف خواهند بود مگر این که در ظرف‌این مدت قانون مخصوصی از طرف قوه مقننه راجع به اخذ مالیات از این قبیل مؤسسات وضع گردد.

ماده پنجم - صاحبان امتیاز متعهد هستند که بعد از تصویب این قرارداد صدی دو عایدات خالص خود را تا پانزده سال برای معارف ایالت آذربایجان‌به دولت بپردازند. ماده ششم - پس از انقضاء مدت ده سال و مادامی که قانون مخصوصی راجع به اخذ مالیات از این قبیل مؤسسات وضع نشده‌است صاحبان امتیازصدی ده عایدات خالص سالیانه سنه ماضیه خود را در ظرف برج حمل سال بعد به خزانه دولت عاید خواهند نمود و صاحبان امتیاز متعهد هستند که درهر یک از کارخانجات خود دفاتر محاسباتی منظمی داشته باشند تا در موقع لزوم مأمورین دولتی به دفاتر آنها مراجعه کنند توضیح آن که مقصود ازعایدات خالص عبارت است از کلیه منافع بعد از وضع مخارج اداری و مخارج لازمه برای ساختن کبریت.

ماده هفتم - در تمام مدت این امتیاز هر گونه نقل و انتقال و معامله و شرکت با اتباع خارجه نسبت به این کارخانه و امتیاز موجب الغای امتیازخواهد بود ولی در مورد اتباع داخله کافی است که صاحبان امتیاز در موقع شرکت و نقل و انتقال به اتباع ایران وزارت فوائد عامه را مسبوق نمایند.

ماده هشتم - مادام که قانون شرکت‌ها به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده‌است صاحبان امتیاز در موقع تشکیل هر نوع شرکتی با اتباع داخله‌شرکت نامه خود را به امضای وزارت فوائد عامه خواهند رسانید.

ماده نهم - صاحبان امتیاز متعهد هستند که در تأسیس کارخانجات و انتخاب محل و قبول کارگران و استعمال مواد کبریت کمال مراقبت و رعایت‌حفظ‌الصحه را به عمل آورده و هر قسم دستوری که از نقطه نظر حفظ‌الصحه از طرف دولت معین می‌گردد به موقع اجرا بگذارند.

ماده دهم - هر گاه سوانحی به مستخدمین و کارگران وارد شود و ثابت گردد که نتیجه تقصیر یا غفلت صاحب امتیاز یا عدم رعایت نظامات و قوانین‌راجعه به کارخانجات بوده‌است ترمیم خسارات آنها بر عهده صاحب امتیاز است. ماده یازدهم - بعد از انقضاء مدت این امتیاز تأسیس کارخانجات کبریت‌سازی در ایالت آذربایجان آزاد است ولی در صورتی که دولت بخواهدتأسیس کارخانجات کبریت‌سازی آذربایجان را امتیاز بدهد با تساوی شرایط صاحبان این امتیاز حق تقدم خواهند داشت. ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت فوائد عامه اجازه می‌دهد به شرایط فوق که مشتمل بر یازده ماده‌است این قرارداد را با خواهندگان امتیازمنعقد نماید.

  • ‌پاورقی: قانون فوق به موجب قانون مصوب ۷ خرداد ماه ۱۳۰۶ (‌دوره ششم تقنینیه) به

مدت ۱۵ سال تمدید شده‌است.