قانون اعزام هشت نفر دانشجو برای تحصیل در امور حسابداری خبره به انگلستان و پرداخت مخارج تحصیل آنان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اعزام هشت نفر دانشجو برای تحصیل در امور حسابداری خبره به انگلستان و پرداخت مخارج تحصیل آنان - مصوب ۲۴ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۲ بهمن ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - عمل وزارت دارایی در مورد اعزام هشت نفر دانشجوی مذکور در صورت ضمیمه که از طریق مسابقه برای تحصیل در امور حسابداری‌خبره انتخاب گردیده‌اند تأیید می‌شود.

تبصره - وزارت دارایی مجاز است هزینه‌های مربوط به هر یک از محصلین مذکور را در سال اول هشتصد و هشتاد و در سال‌های بعد حداکثرهشتصد و پنجاه لیره انگلیسی در سال از محل درآمد صدی دو موضوع ماده ۳۹ قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۳۵ پرداخت نماید.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل دو تقدیم شده بود درجلسه روز سه شنبه بیست و چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۳٫۱۱٫۱۲ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است اسامی هشت نفر دانشجوی اعزامی از طرف وزارت دارایی برای تحصیل در امور حسابداری خبره به انگلستان

۱ - آقای احمد ضیاءاحمدی.

۲ - آقای اکبر انصاری.

۳ - آقای نصرالله مختار.

۴ - آقای فرزین محمود طباطبایی.

۵ - آقای علیرضا سپه‌پور.

۶ - آقای جواد غروی.

۷ - آقای ابوالقاسم مرآتی.

۸ - آقای ژوزف توانا.

صورت فوق ضمیمه قانون اعزام هشت نفر دانشجو برای تحصیل در امور حسابداری خبره به انگلستان و پرداخت مخارج تحصیل آنان می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی