قانون اعتبار پرداخت معلمین اروپایی و اعتبار مدرسه آلمانی و خرج سفر مامورین معارف و اوقاف

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۱۵ توسط Farhad (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون اعتبارات پرداخت وجه کنترات معلمین اروپایی و اعتبار مدرسه آلمانی و خرج سفر مأمورین معارف و اوقاف - مصوب ۳۲ جوزا ۱۳۰۲

ماده اول - مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید مبلغ بیست و دو هزار تومان که بر طبق کنترات در سنه ماضیه ایت ئیل به معلمین اروپایی پرداخته‌شده‌است وزارت مالیه محسوب دارد.

ماده دوم - مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید یک هزار تومان که در سنه ماضیه ایت ئیل از اعتبار مدرسه آلمانی به آن مدرسه تأدیه شده وزارت‌مالیه منظور دارد.

ماده سوم - مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که مبلغ یک هزار و سیصد و سی و یک تومان که برای مخارج سفر مأمورین معارف و اوقاف‌مصرف شده‌است در حدود اعتبار مصوبه برای بودجه ایت ئیل وزارت معارف وزارت مالیه محسوب دارد.