قانون اعتبار هیات اعزامیه سواحل بحر خزر برای نقشه‌کشی و تعیین عواید جنگلی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون اعتبار هیأت اعزامیه سواحل بحر خزر برای نقشه‌کشی و تعیین عوائد جنگلی - مصوب ۲۷ سنبله ۱۳۰۱

ماده ۱ - از تاریخ اعزام هیأتی برای نقشه‌کشی و تعیین عواید جنگلی الی آخر سال جاری ماهی سیصد و چهل تومان از بابت مخارج ذیل و از محل‌نهصد و پنجاه هزار (۹۵۰۰۰۰) تومان به وزارت فواید عامه اعتبار داده می‌شود.

حقوق مفتش سیار و نقشه‌بردار ۲۰۰ تومان معاون نقشه‌کشی ۶۰ تومان

کمک نقشه‌بردار ۲۰ تومان مهتر ۷ تومان

علیق و سایر ملزومات ۴۰ تومان مخارج پیش‌بینی نشده ۱۳ تومان

ماده ۲ - برای تهیه چهار رأس قاطر و مایلزم آنها مبلغ پانصد تومان به وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه اعتبار داده می‌شود که از وزارت جلیله‌مالیه دریافت کنند

بابت اعتبار نهصد و پنجاه هزار تومان (۹۵۰۰۰۰).