قانون اعتبار مصارف روشنایی بقاع متبرکه و مقابر مختلفه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون اعتبار برای مصارف روشنایی اماکن مقدسه و غیره - مصوب ۱۶ ثور ۱۳۰۲

ماده ۱ - مجلس شورای ملی مبلغ بیست و چهار هزار و هشتصد و نه تومان و سه قران (‌که شش هزار و چهارصد و هشتاد و یک تومان و چهار قران‌آن در دوم حوت سنه ماضیه به تصویب مجلس رسیده‌است) و مقدار پانصد و سی و شش خروار و ده من گندم (‌که پنجاه خروار آن در دوم حوت سنه‌ماضیه به تصویب مجلس رسیده‌است) و ششصد و چهل و چهار هزار خروار و چهل و هشت من جو (‌که پنجاه خروار آن در دوم حوت سنه ماضیه به‌تصویب مجلس رسیده‌است) و سیصد و شصت و سه خروار و شصت و دو من کاه و چهل و چهار خروار و بیست و چهار من بوقر بلده استرآبادشلتوک بابت مصارف روشنایی اماکن مقدسه و مقابر مختلفه در ایالات و ولایات و مصارف تعزیه داری در نقاط مختلفه و عوض بهره و عوض‌مال‌الاجاره و غیره هم موافق پیشنهاد دولت که ضمیمه‌است از بابت سنه ماضیه ایت ئیل به وزارت مالیه اعتبار می‌دهد که مطابق صورت مصوبه قوی‌ئیل و معمول به سنواتی پس از ملاحظه مدارک و اسناد صحیحه تأدیه و پرداخت نماید.

ماده دوم - وزارت مالیه مجاز است مبلغ سیصد و شصت تومان از بابت مصارف مقبره مرحوم حجه‌الاسلام آقای میرزا سید محمد طباطبایی که‌جزء مبلغ فوق است تأدیه و پرداخت نماید.