قانون اعتبار سیم‌کشی از قم به آوه و ساوه و نوبران و از تربت به ترشیز و دایرشدن تلگراف‌خانه‌های آنها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون اعتبار برای سیم‌کشی از قم به آوه و ساوه و نوبران و از تربت به ترشیز و دائر شدن تلگرافخانه‌های آنها - مصوب ۱۸ سرطان ۱۳۰۱

ماده واحده - مجلس شورای ملی برای سیم‌کشی از قم به آوه و ساوه و نوبران و از تربت به ترشیز و دائر شدن تلگرافخانه‌های آنها مبلغ یازده هزار وششصد تومان به وزارت پست و تلگراف اعتبار می‌دهد.