New Server

قانون اعتبار ساختمان ده محبس در ولایات و تفاوت قیمت ملبوس اداره نظمیه در سال ۱۳۱۰

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

تصمیم جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای هدایت تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم جلسه ۱۶ خردادماه ۱۳۰۶ راجع به کابینه آقای هدایت
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

قانون اعتبار ساختمان ده محبس در ولایات و تفاوت قیمت ملبوس اداره نظمیه در سال ۱۳۱۰ - مصوب ۳۰ شهریور ماه ۱۳۱۰ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی سی و پنج هزار تومان اضافه اعتبار برای ساختمان ده محبس در ولایات و هیجده هزار تومان اضافه اعتبار برای‌تفاوت قیمت ملبوس اداره نظمیه در سال ۱۳۱۰ تصویب می‌نماید که از محل ذخیره قران مملکتی پرداخت شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سی‌ام شهریور ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر