قانون اعتبار برای سیم‌کشی خط تلگراف از کرندالی قره‌تو و دایر کردن تلگرافخانه در دو نقطه مزبور

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون اعتبار برای سیم‌کشی خط تلگراف از کرند الی قره‌تو و دایر کردن تلگرافخانه در دو نقطه مزبور - مصوب ۱۱ میزان ۱۳۰۱

ماده واحده - مجلس شورای ملی برای سیم‌کشی خط تلگراف از کرند الی قصر شیرین و قره‌تو و دایر کردن تلگرافخانه در آن نقاط مبلغ هفت هزار وهفتصد و نود و دو (۷۷۹۲) تومان به وزارت پست و تلگراف اعتبار می‌دهد.