قانون اعتبار برای خرج مسافرت مستشاران امریکایی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون اضافه اعتبار برای مخارج مسافرت مستشاران آمریکایی - مصوب ۲۴ میزان ۱۳۰۱ شمسی

ماده واحده - مبلغ ده هزار دلار (۱۰٫۰۰۰) از بابت بقیه مخارج مسافرت مستشاران آمریکایی به دولت اعتبار داده می‌شود که بعد از ورود به ایران‌حساب اعتبار مزبور را بپردازند.