قانون اعتبار برای امتداد سیم از گناباد به تون و قرضه در وجه وزارت فواید عامه برای نمایشگاه امتعه وطنی و مرمت و ایجاد بروج نظامی بروجرد

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون اعتبار برای امتداد سیم از گناباد به تون - قرضه در وجه وزارت فواید عامه برای نمایشگاه امتعه وطنی - و مرمت وایجاد بروج نظامی بروجرد - مصوب ۱۲ میزان ۱۳۰۱

ماده واحده - مجلس شورای ملی اعتبارات ذیل را تصویب می‌نماید: اولاً - هشت هزار تومان به وزارت پست و تلگراف برای امتداد سیم تلگراف از گناباد به تون.

ثانیاً - پنج هزار تومان از محل چهل هزار تومان به وزارت فواید عامه قرض‌داده می‌شود که به اطلاع کمیته نمایشگاه امتعه وطنی به مصرف‌رسانیده بعد از انجام بازار نمایشگاه امتعه وطنی مبلغ مزبور به دولت نقداً مسترد گردد.

ثالثاً - مبلغ ده هزار تومان به وزارت جنگ برای مرمت برجهای نظامی سابق واقعه در نقاط مهمه بروجرد و ایجاد بروج لازم دیگر.