قانون اعتبار اضافی سال ۱۳۵۰ کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم


قانون اعتبارات اضافی سال ۱۳۵۰ کل کشور - ‌مصوب ۱۳۵۰٫۱۰٫۱۶

ماده واحده - مبلغ هفتصد و چهل میلیون (۷۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اضافه اعتبار موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۹۵۶۲ مورخ ۱۳۵۰٫۵.۵ و ۷۸۴۲‌مورخ ۱۳۵۰٫۴.۱۹ هیأت وزیران که به استناد ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی به تصویب رسیده است طبق جداول ضمیمه به اعتبارات بودجه‌مصوب سال ۱۳۵۰ کل کشور اضافه می‌گردد و به دولت اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط را از محل درآمد عمومی سال ۱۳۵۰ پرداخت نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۵۰٫۱۰٫۶ در جلسه روز پنجشنبه‌شانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

>‌جدول: دوره ۲۳ - جلد ۱ - صفحه ۴۶۲<