قانون اعتبارات مخارج مملکتی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون اعتبارات مخارج مملکتی - مصوب ۳ حوت ۱۳۰۰ شمسی

ماده اول - به تشکیلات مملکتی و وزارتخانه‌ها مطابق ضمیمه ذیل اعتبار داده می‌شود که در حدود آن اعتبارات بودجه مشروح سنه ایت ئیل خودرا تهیه کرده برای تصویب مجلس شورای ملی توسط وزارت مالیه ارسال دارند.

ماده دوم - وزارت مالیه مکلف است که به اسرع اوقات بودجه مشروح عایدات مملکتی را تهیه نموده به مجلس شورای ملی تقدیم دارد.

ماده سوم - وزارت مالیه مأمور است که از اول حمل سنه ایت ئیل شمسی مصارف مملکتی را در حدود اعتبارات منظوره در ضمیمه این قانون تأدیه‌نماید. هر یک از وزارتخانه‌ها که بودجه مشروح خود را تا پانزدهم حوت هذه‌السنه تخاقوی ئیل به مجلس شورای ملی پیشنهاد ننموده باشد حق‌دریافت هیچ نوع وجهی را از اول حمل ایت ئیل نخواهد داشت.

ماده چهارم - کلیه وزارتخانه‌ها مکلف هستند که یک قسمت از مبلغی را که در موارد ضمیمه این قانون تصویب می‌شود به عنوان اعتبار خصوصی‌در بودجه خود منظور دارند میزان اعتبار خصوصی حتی‌الامکان همان خواهد بود که در بودجه‌های سال پیچی ئیل منظور شده و هر گاه در بودجه‌های‌جدید اعتبار خصوصی کمتر از سال پیچی ئیل منظور شود آن کسر و نقصان در صورت باید متناسب با مبلغی باشد که از بودجه‌های سال قبل درهذه‌السنه کسر شده‌است.

ماده پنجم - کلیه اعتبارات خصوصی که در بودجه‌های وزارتخانه‌ها منظور می‌شود و همچنین مبلغی که برای مخارج پیش‌بینی نشده مملکتی دربودجه وزارت مالیه منظور شده‌است نباید به مصرف حقوق اداری و وظیفه و شهریه و اضافه حقوق و امثال آن برسد. ماده ششم - نهصد و پنجاه هزار تومان محل برای مخارج پیش‌بینی نشده مملکتی منظور می‌شود وزارت مالیه می‌تواند در هر برج تا میزان چهل‌هزار تومان از این مبلغ را مطابق تصویب‌نامه‌های هیأت وزراء تأدیه نموده و صورت این مصارف را در آخر هر برج به مجلس شورای ملی تقدیم دارد (‌واگر صورت مزبوره در آخر هر برج به مجلس شورای ملی داده نشود دولت تا موقعی که این صورت به مجلس نرسیده دیگر حق صدور هیچگونه‌تصویب‌نامه خرجی از محل مزبور نخواهد داشت) و هر گاه مخارجی از این محل علاوه بر مبلغ چهل هزار تومان لازم شود در هر مورد تحصیل اجازه‌مجلس شورای ملی لازم خواهد بود.

ماده هفتم - تعیین تکلیف شهریه و مستمریها که مجموع آنها مطابق صورت ارسالی وزارت مالیه یک میلیون و دویست و دوازده هزار و سیصد وچهار تومان نقد (۱۲۱۲۳۰۴) و هشتصد و بیست و پنج خروار و هشتاد و هفت من گندم و نهصد و سی و چهار خروار و بیست و شش من جو و یک‌صد و نود خروار و بیست و چهار من شلتوک است در انتظار رسیدن صورت جزء آن منوط به تصویب خاص است که پیشنهاد آن پس از مداقه از طرف‌کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد.

ماده هشتم - مبلغ پنجاه هزار تومان برای مخارج فوق‌العاده مملکتی تا اول حمل ایت ئیل به دولت اعتبار داده می‌شود که در موقع لزوم به موجب‌تصویب‌نامه‌های صادره از هیأت وزراء وزارت مالیه تأدیه و صورت آن را در آخر برج به مجلس شورای ملی تقدیم دارد.

(‌جدول: دوره ۳ - جلد ۱ - صفحه ۲۹۳ الی ۲۹۵(