قانون اضافه کردن یک تبصره به قانون اجازه اعطای مبلغ ششصد میلیون ریال اعتبار به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اضافه کردن یک تبصره به قانون اجازه اعطای مبلغ ششصد میلیون ریال اعتبار به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران - ‌مصوب ۱۳۴۹٫۱۲٫۲۴

‌ماده واحده - تبصره زیر به عنوان تبصره ۴ به قانون اجازه اعطای مبلغ ششصد میلیون ریال اعتبار به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران مصوب ۱۹‌اردیبهشت ماه ۱۳۳۸ اضافه می‌شود.

‌تبصره ۴ - دولت می‌تواند وامهایی که مؤسسات اعتباری خارجی اعم از دولتی و غیر دولتی به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران پرداخت می‌کنند در‌حدود مواد برنامه‌های عمرانی کشور تضمین کند مشروط بر اینکه مانده این تضمین‌های دولت هیچگاه از معادل پانزده میلیارد ریال تجاوز ننماید.

‌اصل و بهره اقساط وامهای مزبور توسط بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران پرداخت می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۴۹٫۱۲٫۱۸ در جلسه روز دوشنبه بیست و چهارم اسفند‌ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی