قانون اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۷ قانون تامین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۷ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی - ‌مصوب ۱۳۴۹٫۱۱٫۱۹

‌ماده واحده - تبصره زیر به ماده ۷ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب تیر ماه ۱۳۴۸ اضافه می‌شود:

‌تبصره ۲ - مقررات این ماده درباره پزشکان - دندانپزشکان - داروسازان و دامپزشکان مشمول قانون استخدام کشوری که بر حسب ضرورت خدمتی از‌سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به نیروهای مسلح شاهنشاهی منتقل شده یا می‌شوند و در مشاغل سازمانی مربوط به تخصصی که دارند مشمول‌خدمت می‌گردند نیز قابل اجرا می‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۴۹٫۱۰٫۶ در جلسه روز دوشنبه نوزدهم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی