قانون اضافه ماده ۵۳۸ مکرر به قانون آیین دادرسی مدنی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم


قانون اضافه ماده ۵۳۸ مکرر به قانون آیین دادرسی مدنی - مصوب ۲ شهریور ماه ۱۳۲۰

ماده ۵۳۸ مکرر - آیین دادرسی مدنی مدت شکایت از قرار رد درخواست فرجامی که در ماده ۵۳۷ مقرر شده‌است از تاریخ ابلاغ آن قرار ده روزمی‌باشد.

نسبت به قرارهای ردی که پیش از اجرای این ماده موافق ماده ۵۳۷ صادر شده اشخاص ذینفع می‌توانند تا ده روز پس از تاریخ اجرای این ماده شکایت‌نمایند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه دوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری