قانون اضافه شدن یک تبصره به ماده ۲ قانون سپاه دانش

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اضافه شدن یک تبصره به ماده ۲ قانون سپاه دانش - مصوب ۹ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - تبصره زیر به ماده ۲ قانون سپاه دانش اضافه می‌شود:

تبصره - به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود از مشمولین دیپلمه که دوره‌های آموزشی مذکور در قانون سپاه دانش را می‌گذرانند عده لازم برای‌انجام خدمات اداری مورد نیاز خود طبق مقررات مربوط به سپاه دانش در اختیار بگیرد. برنامه دوره آموزشی این تعداد از مشمولین با همکاری وزارتین‌جنگ و آموزش و پرورش از طرف وزارت دادگستری تنظیم و حقوق و مزایای این مشمولین در مدت خدمت در وزارت دادگستری از طرف آن‌وزارتخانه پرداخت خواهد شد.

شرایط دوره آموزشی و خدمات محوله به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت دادگستری تنظیم و به تصویب هیأت وزیران برسد.

کسانی که دوره خدمت خود را طبق مفاد این تبصره گذرانده باشند برای استخدام در وزارت دادگستری در شرایط مساوی حق تقدم خواهند داشت.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز پنجشنبه نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود درجلسه روز چهارشنبه بیست و دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - مهندس شریف‌امامی

نیز نگاه کنید به