New Server

قانون اضافه تبصره به ماده ۴۲ قانون کیفر و دادرسی ارتش

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

قانون افزایش تبصره به ماده ۴۲ قانون کیفر و دادرسی ارتش - مصوب ۲۶ آبان ماه ۱۳۲۲

ماده واحده - تبصره زیر به ماده ۴۲ قانون کیفر و دادرسی ارتش افزوده می‌شود:

در مواردی که برای کارمندی دیوان تجدید نظر در بین افسران کسی پیدا نشود که حائز شرط مندرجه در ماده بالا باشد ممکن است استثنائاً درجه‌کارمندان دیوان تجدید نظر مساوی با یک درجه کمتر از درجه کارمندان دادگاه بدوی باشد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و ششم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری