قانون اضافه بودجه سال ایت‌ئیل نظمیه رشت و انزلی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون اضافه بودجه سال ایت ئیل نظمیه رشت و انزلی - مصوب ۳۱ جوزا ۱۳۰۲

ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که مبلغ ده هزار و دویست و بیست و نه (۱۰۲۲۹) تومان علاوه بر بودجه سنه‌ماضیه ایت ئیل ۱۳۰۱ نظمیه رشت و انزلی پرداخت نموده و معادل این مبلغ عایدات متفرقه سنه ماضیه ادارات مزبوره را به جمع عوائد خود منظوردارد.