قانون اضافه اعتبار بودجه ولایتعهد

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون اضافه اعتبار بودجه ولایت عهد - مصوب ۲۹ جوزا ۱۳۰۲

ماده واحده - مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید بودجه ولایت عهد در سنه ایت ئیل از مأخذ چهارده هزار تومان که جمع کل آن یک صد وشصت و هشت هزار تومان می‌شود تأدیه و پرداخت نماید.