قانون اضافه اعتبار بودجه وزارت فرهنگ در سال ۱۳۳۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
Majlis 17.pdf

قانون اضافه اعتبار بودجه وزارت فرهنگ در سال ۱۳۳۱ - مصوب ۳۰ آذر ماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی [۱]


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود برای اجرای قانون تعلیمات اجباری و سایر احتیاجات وزارت فرهنگ مبلغ یکصد و بیست وهفت میلیون و سیصد و نود و شش هزار و دویست و چهل ریال (۱۲۷۳۹۶۲۴۰) به اعتبار بودجه وزارت فرهنگ در سال ۱۳۳۱ علاوه نموده از محل‌درآمد عمومی کشور بپردازد و این اضافه اعتبار طبق صورت ریزی که متناسب با جمعیت شهرستانها و مرکز باشد و به تصویب کمیسیون بودجه برسدقابل تعهد و مصرف خواهد بود.

تبصره ۱ - اجرای ماده واحده مزبور در قراء شهرستانها مقدم بر مراکز شهرستانها خواهد بود.

تبصره ۲ - معلمینی که در ساعات تدریس خود در کلاس تبلیغات حزبی بپردازند به خدمت آنها فوراً خاتمه داده خواهد شد.

تبصره ۳ - غیر از خدمتگزاران جزء دونپایه استفاده از این اعتبار در قسمت پرداخت حقوق و مزایا منحصر به کسانی خواهد بود که عملاً دردبستانها و دبیرستانها تدریس می‌نمایند و همچنین مصارفی که مستقیماً در مدارس انجام می‌شود.

تبصره ۴ - وزارت فرهنگ مکلف است که برای بسط تعلیمات عمومی در سراسر کشور و در راه اجرای ماده ۴ قانون تعلیمات اجباری نقاطی را که‌باید تعلیمات در آنها اجباری شود قبل از فروردین هر سال با موافقت کمیسیون فرهنگ مجلس شورای ملی تعیین و اعلام نماید.

تبصره ۵ - دولت مکلف است وضعیت استخدامی کارمندانی را که به علت انجام خدمت نظام وظیفه از ترفیع محروم مانده‌اند اقلاً با وضع متوسط‌هم دوره‌های آنها که خدمت نظام را انجام نداده‌اند تطبیق نماید.

تبصره ۶ - وزارت فرهنگ مکلف است که برای تعلیم و تربیت اطفال عشایر با جلب نظر معلمین و در نظر گرفتن طرز زندگانی آنان برنامه و روشی‌تعیین و ضمن گزارش به مجلس شورای ملی در سال آتیه به موقع اجرا بگذارد.

تبصره ۷ - در اجرای این قانون داوطلبان محلی که حائز شرایط آموزگاری باشند برای شغل آموزگاری حق تقدم خواهند داشت.


این قانون که مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره‌است در جلسه یکشنبه سی‌ام آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.


نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم - از تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲. ص. ۲۰ - ۲۱