New Server

قانون اضافه اعتبار بودجه دربار سلطنتی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون اضافه اعتبار بودجه دربار سلطنتی - مصوب ۲۰ حوت ۱۳۰۱

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است که از اول حمل هذه‌السنه ایت ئیل ۱۳۰۱ ماهی ده هزار تومان کسر بودجه دربار سلطنت را تأدیه و پرداخت‌نماید.