قانون اضافه اعتبارات مورد نیاز وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اضافه اعتبارات مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی -‌ مصوب ۱۳۴۷٫۱۰٫۵

‌ماده واحده - اجازه داده می‌شود از محل درآمد عمومی سال ۱۳۴۷ کل کشور مبلغ یک میلیارد و دویست و نود و پنج میلیون و هفتصد هزار ریال(- ۱۲۹۵۷۰۰۰۰۰.) اعتبارات موضوع تصویبنامه مورخ ۱۳۴۷٫۶.۲۳ هیأت وزیران که به استناد ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی به تصویب رسیده‌است طبق جداول پیوست به اعتبارات بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور اضافه گردد.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۷٫۱۰٫۲ در جلسه روز پنج شنبه پنجم دی ماه یک هزار و‌سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۵ - صفحه ۲۴۵۳ الی ۲۴۶۱< ‌جداول فوق منضم به قانون اضافه اعتبارات مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است.

‌رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی