قانون اضافه‌شدن یک تبصره به ماده ۶ قانون خدمت نظام وظیفه مشمولین دیپلمه به بالا

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اضافه‌شدن یک تبصره به ماده ۶ قانون خدمت نظام وظیفه مشمولین دیپلمه به بالا - مصوب ۲۳ تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۹ آبان ۱۳۴۵ - این قانون در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - تبصره زیر به ماده ۶ قانون مربوط به خدمت نظام وظیفه مشمولین فارغ‌التحصیل دیپلمه به بالا مصوب ۱۳۳۹٫۲٫۴ اضافه می‌شود.

‌تبصره - فارغ‌التحصیلانی که برابر مقررات این ماده به آموزشگاه‌های گروهبانی وظیفه اعزام می‌شوند در صورتی که در آزمایش‌های نهایی مردود‌شوند بقیه مدت خدمت زیر پرچم را با درجه سربازی و حقوق سرباز وظیفه انجام خواهند داد.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده در جلسه روز پنجشنبه بیست و سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

‌قانون فوق در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۵٫۸٫۹ به تصویب مجلس سنا رسیده است.