قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۴ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - مواد یک و دو و چهار و هفت و هشت قانون تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران مصوب ۱۳۴۵٫۱۰٫۲۹ اصلاح و سه ماده و سه‌تبصره به قانون مزبور الحاق می‌گردد:

الف - مواد اصلاحی:

ماده ۱ - به منظور تشویق سرمایه‌گذاریهای خصوصی در امر کشاورزی و دامپروری و بسط و ترویج کشاورزی تجاری و عمران اراضی بائر و موات ازلحاظ کمک به توسعه اقتصادی کشور و تأمین مواد غذایی بیشتر و تهیه مواد اولیه صنایع کشاورزی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی مؤسسه‌ای‌مستقل به نام صندوق توسعه کشاورزی ایران که در این قانون صندوق نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد وظیفه اساسی این صندوق سرمایه‌گذاری از طریق‌مشارکت و یا پرداخت وام و اعطاء اعتبار و نظارت در مصرف صحیح وامها و اعتباراتی است که برای انجام هدفهای فوق از طریق صندوق داده‌می‌شود.

ماده ۲ - سرمایه اولیه صندوق مبلغ یک میلیارد ریال است که تماماً متعلق به دولت بوده و سازمان برنامه سرمایه مزبور را از محل اعتبارات عمرانی‌کشور تأمین خواهند نمود.

تبصره - تغییر سرمایه صندوق به ترتیبی خواهد بود که در اساسنامه پیش‌بینی خواهد شد.

ماده ۴ - صندوق مشمول قوانین و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند نمی‌باشد مگر آن‌که در قانون صریحاً از صندوق اسم برده شده باشد و در مواردی که در این قانون و اساسنامه پیش‌بینی نشده مشمول مقررات قانون بانکی و پولی کشورمی‌باشد.

جمع اعتبارات و وامهای اعطایی صندوق به یک شخص حقیقی یا حقوقی ممکن است با موافقت شورای پول و اعتبار از حد نصاب مذکور در بند ۳‌ماده (۶۵) قانون بانکی و پولی کشور تجاوز کند.

ماده ۷ - صندوق شرکت سهامی است و حدود عملیات و اختیارات و ارکان آن طبق اساسنامه‌ای است که ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون ازطرف وزارت کشاورزی تنظیم و پس از تصویب شورای پول و اعتبار و کمیسیونهای کشاورزی و دارایی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلسین‌قابل اجرا خواهد بود تا زمانی که اساسنامه مذکور به تصویب کمیسیونهای فوق‌الذکر نرسیده‌است اساسنامه مصوب شورای پول و اعتبار قابل اجرااست.

هر گونه تغییر و اصلاح در اساسنامه مزبور باید از طریق کمیسیونهای یاد شده به عمل آید.

تبصره - نمایندگان صاحبان سهام در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده صندوق عبارتند از وزیر کشاورزی و وزیر دارایی و وزیر آب و برق و وزیراصلاحات ارضی و تعاون روستایی و وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و وزیر منابع طبیعی و مدیر عامل سازمان برنامه.

ریاست مجامع عمومی فوق‌الذکر را وزیر کشاورزی عهده‌دار خواهد بود.

ماده ۸ - رییس کل صندوق به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب هیأت وزیران طبق فرمان ملوکانه برای مدت سه سال منصوب می‌شود و انتخاب‌مجدد او بلامانع است.

ب - مواد الحاقی:

ماده ۹ - صندوق دارای شورای عالی مرکب از نه نفر خواهد بود.

شرایط عضویت و وظایف و اختیارات شورای عالی را اساسنامه صندوق تعیین خواهد کرد.

تبصره - عضویت رییس کل بانک مرکزی ایران و رییس کل بانک کشاورزی ایران در شورای عالی صندوق بلامانع است.

ماده ۱۰ - صندوق می‌تواند برای تأمین هدفهای خود با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام حداکثر تا مبلغ هم ارز دویست میلیون دلار وام یا اعتبارطبق شرایط مذکور در قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۴۵‌ تحصیل نماید و دولت مجاز است وام یا اعتبار مزبور را تضمین نماید.

ماده ۱۱ - به صندوق اجازه داده می‌شود برای انجام وظایف محوله اوراق بهاداری به نام اوراق قرضه توسعه کشاورزی به میزان حداکثر پنج میلیارد ریال‌ پس از تصویب مجمع عمومی بر طبق برنامه و شرایطی که مجمع عمومی صندوق تعیین خواهد کرد به مدت حداقل سه سال و با بهره‌ای که به پیشنهادصندوق و موافقت شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد منتشر نماید و دولت مکلف است باز پرداخت اصل و بهره اوراق مزبور را ضمانت نماید.

تبصره ۱ - اوراق مذکور در این ماده و بهره‌های متعلق به آن از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف است اعم از اینکه بهره متعلق به اشخاص‌حقیقی یا حقوقی باشد.

تبصره ۲ - اوراق قرضه موضوع این ماده مشمول ماده (۹۸) قانون کیفر عمومی است.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز سه شنبه بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی‌رسیده بود در جلسه روز چهار شنبه چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - مهندس شریف‌امامی