قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی مصوب ۲۸ دی ۱۳۴۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی مصوب ۲۸ دی ۱۳۴۳ - مصوب ۲۶ بهمن ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس سنا و ۳۱ اردیبهشت ۲۵۳۷ شاهنشاهی مجلس شورای ملی


ماده واحده - مواد ۱ و ۲ تبصره‌های ماده ۲ و مواد ۳ و ۴ و بندهای الف و ب و ج ماده ۴ و مواد ۶ و ۷ و ۹ سپاه ترویج و آبادانی مصوب ۲۸ دی ماه۱۳۴۳ (۲۵۲۳ شاهنشاهی) به شرح زیر اصلاح می‌شود و ماده ۱۰ حذف و ماده ۱۱ به ماده ۱۰ تبدیل می‌گردد.

۱ - ماده یک به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۱ - به منظور بالا بردن سطح زندگی و تأمین رفاه روستاییان و آشنا ساختن آنان به اصول جدید کشاورزی و طرق ازدیاد تولیدات زراعی و دامی وآموزش و اجرای طرحهای افزایش تولید محصولات کشاورزی و توسعه و ترویج اصول تعاونی و راهنمایی در امور مربوط به آبادانی و نوسازی‌روستاها سپاه ترویج و آبادانی به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و سپاهیان مزبور برای اجرای مفاد این قانون در اختیار وزارت کشاورزی و عمران‌روستایی گذارده می‌شود آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشاورزی و عمران روستایی تهیه و پس از موافقت وزارت جنگ به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

۲ - ماده ۲ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد.

ماده ۲ - سپاه ترویج و آبادانی متشکل است از مشمولین دیپلمه و بالاتر که با توجه به ماده ۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب اردیبهشت ماه۱۳۵۰ (۲۵۳۰ شاهنشاهی) و اصلاحیه‌ها آن به ترتیب مقرر از طرف ستاد بزرگ ارتشتاران برای خدمت در سپاه مذکور اختصاص داده می‌شود.

تبصره ۱ - دکترهای دامپزشک و دیپلمه‌ها و لیسانسیه‌های کشاورزی و بالاتر پس از تأمین نیازمندیهای نیروهای مسلح شاهنشاهی منحصراً در سپاه‌ترویج و آبادانی انجام وظیفه خواهند کرد همچنین برای اجرای برنامه‌های عمرانی و نوسازی در سطح روستاها از افراد سپاه ترویج و آبادانی که دارای‌تحصیلات بالاتر از دیپلم در رشته‌های معماری، راه و ساختمان، تأسیسات و برق و مکانیک هستند در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستایی قرارخواهد داد.
تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و عمران روستایی پس از رفع نیازمندیهای خود از سپاهیان ترویج هر دوره به تعداد مورد نیاز سازمان حفاظت محیط‌زیست و واحدهای سازمان غله و قند و شکر و چای کشور برای انجام خدمات سپاهیگری در اختیار دو سازمان مذکور خواهد گذاشت و برنامه آموزش‌فنی سپاهیان مذکور با همکاری و هماهنگی سازمان ترویج کشاورزی و سازمانهای مزبور تنظیم و اجرا خواهد گردید.

۳ - ماده سه به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۳ - افراد سپاه ترویج و آبادانی طبق برنامه‌ای که از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستایی با همکاری وزارت جنگ تنظیم می‌شود دوره آموزش‌نظامی و تعلیمات فنی را در مرکز آموزش ترویج کشاورزی کرج و مراکز آموزش دیگری که با توجه به ضرورت در سایر مناطق تأسیس خواهد شد طی‌کرده و درجات مربوطه پس از پایان دوره آموزش و موفقیت در امتحانات به آنان اعطا خواهد شد.

۴ - ماده چهار به شرح زیر اصلاح و بند ج ماده مذکور حذف و بندهای الف و ب اصلاح و بند د به بند ج تبدیل و اصلاح می‌شود و بند ه به بند دتبدیل می‌گردد.

ماده ۴ - هزینه‌های مربوط به اجرای این قانون از محل اعتبارات عمرانی یا بودجه عمومی کشور به شرح زیر تأمین و پرداخت خواهد شد:

الف - حقوق و مزایای سپاهیان ترویج و آبادانی و سایر هزینه‌های مربوط در دوره آموزش (‌به استثنای حق‌التدریس استادان آموزش فنی که از طرف‌وزارت کشاورزی و عمرانی روستایی پرداخت می‌شود) از طرف وزارت جنگ.
ب - حقوق و مزایا و سایر هزینه‌های مربوط به سپاهیان ترویج و آبادانی پس از طی دوره آموزش از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستایی.
ج - در صورتی که مراکز آموزشی مورد نیاز سپاه ترویج و آبادانی که از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستایی تعیین می‌شود از نظر ساختمانی ووسایل آموزش فنی احتیاج به تکمیل و تجهیز داشته باشد از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستایی.

۵ -

در ماده ۶ - وزیر کشاورزی به وزیر کشاورزی و عمران روستایی و وزیر آب و برق به وزیر نیرو و وزیر بهداری به وزیر بهداری و بهزیستی ووزیر اقتصاد به وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاح و وزیر آبادانی و مسکن حذف می‌گردد.

۶ - در مواد ۷ و ۹ جمله وزارت آبادانی و مسکن حذف می‌گردد و وزارت کشاورزی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی تبدیل می‌شود.

۷ - ماده ۱۰ حذف و ماده ۱۱ به ماده ۱۰ تبدیل می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهار شنبه ۲۵۳۶٫۱۱٫۲۶ در جلسه روز یکشنبه سی و یکم اردیبهشت دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی