New Server

قانون اصلاح مواد ۹۰ و ۹۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون اصلاح مواد ۹۰ و ۹۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - ‌مصوب ۱۳۵۶٫۵.۱۲

‌ماده واحده - مواد ۹۰ و ۹۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده ۹۰ - کسانی که در حین انجام خدمت وظیفه عمومی در هر یک از دوره‌های زیر پرچم، احتیاط و ذخیره به سبب انجام وظیفه یا شرکت در عملیات‌رزمی و یا قیود خدمتی معلول شده و یا بشوند از لحاظ وظیفه و مستمری مشمول مقررات مربوط به پرسنل کادر ثابت همدرجه می‌باشند و حقوق‌وظیفه و مستمری آنان از بودجه وزارت جنگ پرداخت می‌گردد.

‌ماده ۹۱ - کسانی که در حین انجام خدمت وظیفه عمومی در هر یک از دوره‌های زیر پرچم احتیاط و ذخیره به سبب انجام وظیفه و یا شرکت در‌عملیات رزمی و قیود خدمتی شهید و یا فوت شده و یا بشوند با وراث مستمری‌بگیر آنها برابر مقررات مربوط به پرسنل کادر ثابت همدرجه رفتار‌می‌شود و مستمری مربوط از بودجه وزارت جنگ پرداخت می‌گردد.

‌تبصره ۱ - در صورتی که مشمولین این ماده و ماده ۹۰ قبل از ورود به خدمت وظیفه عمومی یا احضار به دوره‌های احتیاط و ذخیره از کارمندان دولت‌یا سازمانهای تابع یا وابسته به دولت بوده و آخرین حقوق دریافتی آنان از سازمان مربوط از میزان حقوقی که برابر قانون استخدام نیروهای مسلح‌شاهنشاهی به آنان تعلق می‌گیرد بیشتر باشد حقوق وظیفه مستمری وراث آنان، بر اساس حقوق بیشتر از بودجه وزارت جنگ پرداخت خواهد شد.

‌تبصره ۲ - مقررات این ماده و ماده ۹۰ از تاریخ یکم فروردین ماه ۲۵۳۶ قابل اجرا است و منحصراً ناظر به زمان صلح خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک‌شنبه ۱۹ تیر ماه ۲۵۳۶ در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه دوازدهم‌مرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی