New Server

قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - ‌مصوب ۱۳۴۹٫۳.۱۷

‌ماده واحده - مواد ۶۳ و ۶۴ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده ۶۳ - خوراک افسران و کارمندانی که بنا بر مقتضیات خدمتی به عنوان مانور یا عملیات جنگی یا شرکت در اردوگاه به مدت بیش از ۲۴ ساعت از‌پادگانهای مربوطه خارج می‌شوند همچنین خوراک افسران و کارمندان نیروی دریایی که روی ناوها خدمت می‌کنند یا مرتباً به عللی با ناوها مسافرت‌می‌نمایند تأمین می‌گردد.

‌ماده ۶۴ - در صورتی که ضرورت و مقتضیات خدمتی ادامه خدمت افسران و کارمندان را در ساعاتی ایجاب نماید که مستلزم صرف غذا باشد خوراک‌آنان تأمین خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ ۱۳۴۹٫۲.۲۱ در جلسه روز یکشنبه هفدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و‌نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی