قانون اصلاح مواد ۲۶ و ۶۴ قانون نظام وظیفه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم


قانون اصلاح مواد ۲۶ و ۶۴ قانون نظام وظیفه - مصوب ۱۵ اسفند ماه ۱۳۲۷

ماده واحد -

الف - مواد ۲۶ مصوب خرداد ماه ۱۳۱۷ و ۶۴ مصوب اسفند ۱۳۲۱ قانون نظام وظیفه ملغی و به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۶ - ترتیب احضار افراد در ادوار مختلفه خدمتی و همچنین معافیت موقت و دائم یک یا چند طبقه و یا قسمت از طبقات بنابر پیشنهاد وزارت‌جنگ و صدور فرمان همایونی انجام می‌گیرد.

ماده ۶۴ - هیچکس تا قبل از دخول به سن ۲۳ سالگی حق معافیت از خدمت زیر پرچم را به عنوان داشتن عیال و یا اولاد ندارد ولی پس از دخول به‌سن مزبور اشخاصی که دارای عیال یا اولاد باشند موقتاً از خدمت زیر پرچم معاف خواهند بود (‌به استثناء کسانی که در این تاریخ مشغول انجام خدمت‌زیر پرچم می‌باشند که بایستی در صورت احتیاج وزارت جنگ خدمت مقرره را به اتمام رسانند).

مشمولین محصل از مقررات این ماده مستثنی بوده و پس از فراغت از تحصیل و یا ترک تحصیل فقط در صورت استفاده از معافیت نخستین قرعه مقرره‌در ماده واحده آبان ماه ۱۳۲۴ قانون اصلاحی قانون نظام وظیفه که هر گاه دارای عیال و اولاد باشند از مزایای فوق‌الذکر استفاده خواهند نمود.

ب - مشمولین نظام وظیفه که چهار سال متوالی طبق مقررات قانون نظام وظیفه عمومی متکفل و یا معاف موقت پزشکی گردیده و یا در آتیه‌تشخیص داده شوند در پایان این مدت به کلی از خدمت زیر پرچم معاف و جزًً طبقات مربوطه در احتیاط و ذخیره منظور خواهند گردید.

ج - حد نصاب سنی معافیت متکفل موضوع ماده ۶۳ از بیست و نه سالگی به بیست و پنج سالگی تقلیل می‌یابد.

د - مشمولینی که برای انجام خدمت زیر پرچم احضار شده و در موقع معینه بدون عذر موجه حاضر نشوند از مقررات تکفل بهره‌مند نخواهند شد.

ه - مشمولینی که قبل از اسفند ۱۳۲۷ متأهل شده‌اند متکفل شناخته می‌شوند.

و - مشمولین نظام وظیفه که خدمات سربازی خود را انجام داده‌اند چنانچه قبل از ورود به خدمت نظام در یکی از دوایر دولتی و یا بنگاه‌های ملی‌و یا هر مؤسسه غیر دولتی مشغول کار بوده‌اند پس از پایان خدمت نظام وظیفه بلادرنگ به محل سابق خود گماشته خواهند شد.

ز - وزارت جنگ مکلف است در مدت دو سال خدمت سربازی موجبات باسواد شدن سربازان را فراهم نماید به طوری که خواندن و نوشتن رابیاموزند.

ح - کارگرانی که خدمت سربازی خود را انجام می‌دهند می‌باید به کار اولیه خود مشغول شوند و کارفرماها اعم از دولتی و غیر دولتی موظفند آنهارا بکار قبول نمایند.

ط - کسانی که خدمت وظیفه خود را انجام داده‌اند از لحاظ استخدام در دستگاههای دولتی در صورت تساوی شرایط حق تقدم خواهند داشت.

این قانون از تاریخ تصویب به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه پانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت