قانون اصلاح مواد ۲۳ و ۲۷ و ۳۱ منشور سازمان ملل متحد

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۴ توسط Bijan (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اصلاح مواد ۲۳ و ۲۷ و ۳۱ منشور سازمان ملل متحد - مصوب ۱۳۴۳٫۸٫۲۴

ماده واحده - اصلاحات وارده بر مواد ۲۳ و ۲۷ و ۶۱ منشور سازمان ملل متحد به شرح مندرج در بند یک قسمت الف و بند یک قسمت ب‌قطعنامه شماره (۱۸) ۱۹۹۱ مصوب ۲۶ آذر سال ۴۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که اصل و ترجمه فارسی آن ضمیمه‌است تصویب و به دولت‌اجازه داده می‌شود اسناد مصوبه آن را تسلیم نماید.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده به انضمام قطعنامه‌های مجمع عمومی ملل متحد درباره اصلاح مواد مذکور در فوق که در تاریخ روز شنبه دوم آبان ماه۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قسمت الف: قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد در خصوص تقسیم عادلانه کرسیهای شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی این قطعنامه در تاریخ ۱۷ دسامبر ۱۹۶۳ با ۹۷ رأی موافق ۱۱ رأی مخالف و ۴‌رأی ممتنع به تصویب رسید. نماینده زنگبار در جلسه حضور نداشت مخالفان عبارت بودند از فرانسه - شوروی - اوکراین - روسیه سفید - مغولستان- مجارستان - رومانی - چکسلواکی - کوبا - بلغارستان. آراء ممتنع متعلق بود به:

ایالات متحده امریکا - انگلستان - پرتقال - آفریقای جنوبی

مجمع عمومی

نظر به این که ترکیب فعلی شورای امنیت ناموزون و غیر منصفانه‌است و با توجه به اینکه افزایش شماره اعضاء ملل متحد افزایش شماره اعضای‌شورای امنیت را ضروری می‌سازد تا بدین ترتیب نمایندگی جغرافیایی اعضاء غیر دائم به طور کافی‌تری تأمین شود و شوری رکن مؤثرتری برای انجام‌وظائفش طبق منشور ملل متحد گردد و با در نظر داشتن نتایج و توصیه‌های کمیته مأمور ترتیبات کنفرانسی به منظور تجدید نظر در منشور.

۱ - تصمیم می‌گیرد. که بر طبق ماده ۱۰۸ منشور ملل متحد اصلاحیه‌های زیر را در مورد منشور اتخاذ و برای تصویب اعضاء ملل متحد تسلیم کند. الف - در بند یک از ماده ۲۳ کلمه (‌یازده) از جمله اول حذف و کلمه (‌پانزده) جایگزین آن خواهد شد. همچنین کلمه (‌شش) از جمله سوم حذف وکلمه (‌ده) جایگزین آن خواهد گردید.

ب - در بند ۲ ماده ۲۳ جمله دوم بدین گونه اصلاح می‌گردد:

در اولین انتخابات اعضاء غیر دائم که پس از افزایش شماره اعضاء شورای امنیت از یازده به پانزده صورت می‌گیرد دو عضو از چهار عضو اضافی برای‌مدت یک سال انتخاب خواهند شد.

ج - در بند ۲ ماده ۲۷ کلمه (‌نه) جایگزین کلمه (‌هفت) خواهد شد.

د - در بند ۳ ماده ۲۷ کلمه (‌نه) جایگزین کلمه (‌هفت) خواهد شد.

۲ - تقاضا می‌کند از کلیه کشورهای عضو که اصلاحیه‌های بالا را بر طبق ترتیبات قانونی مربوطه خود الی اول سپتامبر ۱۹۶۵ تصویب کنند.

۳ - و بعلاوه تصمیم می‌گیرد که ده تن از اعضاء غیر دائمی شورای امنیت به قرار زیر انتخاب گردند:

  • الف - پنج عضو از کشورهای آسیایی و آفریقایی.
  • ب - یک عضو از کشورهای اروپای شرقی.
  • ج - دو عضو از کشورهای آمریکا لاتین.
  • د - دو عضو از اروپای غربی و دیگر کشورها.

پایان

قطعنامه شماره ۱۹۹۱٫۱۸ ملل متحد

قسمت ب: قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد در خصوص تقسیم عادلانه کرسیهای شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ ۱۷ دسامبر ۱۹۶۳ قطعنامه زیر را با ۹۶ رأی‌موافق ۱۱ مخالف و ۵ ممتنع تصویب کرد. نماینده زنگبار در جلسه حضور نداشت و مخالفان عبارت بودند از: فرانسه - اتحاد شوروی - اوکراین -‌بلغارستان - رومانی - لهستان - روسیه سفید - چکسلواکی - لهستان - مجارستان - مغولستان - کوبا آراء ممتنع متعلق بود به.

ایالات متحده آمریکا - بریتانیا - پرتقال - چین - آفریقای جنوبی.

مجمع عمومی

با توجه به این که افزایش شماره اعضاء ملل متحد افزایش شماره اعضاء شورای اقتصادی و اجتماعی را ضروری می‌سازد تا بدین ترتیب نمایندگی‌جغرافیایی کافی تری در آن شوری تأمین شده و شوری رکن مؤثرتری برای انجام وظائفش طبق فصل ۹ و فصل ۱۰ منشور ملل متحد گردد.

با در نظر گرفتن قطعنامه‌های شماره ۹۷۴ ب و ج (۳۶) شورای اجتماعی و اقتصادی با در نظر گرفتن نتایج و توصیه‌های کمیته مأمور ترتیبات کنفرانسی‌به منظور تجدید نظر در منشور.

۱ - تصمیم می‌گیرد. بر طبق ماده ۱۰۸ منشور ملل متحد اصلاحیه زیر را در مورد منشور اتخاذ و آن را به منظور تصویب تسلیم اعضاء ملل متحد کند.

(‌ماده ۶۱ به قرار زیر اصلاح می‌شود)

ماده ۶۱

۱ - شورای اقتصادی و اجتماعی مشتمل خواهد بود بر ۲۷ عضو ملل متحد که از طرف مجمع عمومی انتخاب گردند.

۲ - با توجه به مقررات بند ۳ هر ساله نه عضو شورای اقتصادی و اجتماعی برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد. عضوی را که کنار می‌رود نیزمی‌توان بلافاصله مجدداً انتخاب کرد.

۳ - در اولین انتخابات که پس از افزایش شماره اعضاء شورای اقتصادی اجتماعی از ۱۸ به ۲۷ عضو صورت می‌گیرد علاوه بر اعضایی که به جای شش‌عضوی که دوره خدمتشان در پایان آن سال سپری می‌شود انتخاب می‌شوند ۹ عضو اضافی انتخاب خواهند گردید.

دوره خدمت سه عضو از این ۹ عضوی که بدین گونه انتخاب می‌گردند در پایان یک سال و دوره خدمت سه عضو دیگر در پایان دو سال برطبق ترتیبات مقرر از طرف مجمع عمومی منقضی خواهد گردید.

۴ - هر یک از اعضاء شورای اقتصادی و اجتماعی یک نماینده خواهند داشت.

۲ - تقاضا می‌کند. از کلیه کشورهای عضو ملل متحد که اصلاحیه‌های فوق‌الذکر را بر طبق مقررات قوانین اساسی خود الی اول سپتامبر ۱۹۶۵ تصویب‌کنند.

۳ - و به علاوه تصمیم می‌گیرد. بدون آنکه تقسیم کنونی کرسی‌های شورای اقتصادی و اجتماعی نقض شود نه عضو اضافی به قرار زیر انتخاب گردند:

  • الف - هفت عضو از کشورهای آسیایی و آفریقایی.
  • ب - یک عضو از آمریکای لاتین.
  • ج - یک عضو از اروپای غربی و سایر کشورها.

پایان

قطعنامه شماره ۱۹۹۱٫۱۸ ملل متحد

اصلاحات فوق ضمیمه قانون اصلاح مواد ۲۳ و ۲۷ و ۶۱ منشور سازمان ملل متحد می‌باشد و صحیح است.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی