قانون اصلاح مواد ۱۷ و ۱۸ قرارداد بین‌المللی مربوط به ایجاد سازمان مشورتی دریانوردی بین دول مصوب سال ۱۳۳۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اصلاح مواد ۱۷ و ۱۸ قرارداد بین‌المللی مربوط به ایجاد سازمان مشورتی دریانوردی بین دول مصوب سال ۱۳۳۶ - مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۰ بهمن مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - اصلاح مواد ۱۷ و ۱۸ قرارداد بین‌المللی مربوط به ایجاد سازمان مشورتی دریانوردی بین دول به شرح زیر تصویب می‌شود:

ماده ۱۷ - شورا از ۱۸ عضو که از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شوند تشکیل خواهد گردید.

ماده ۱۸ - در انتخاب اعضاء شورا مجمع عمومی اصول ذیل را باید رعایت نماید:

الف - شش دولت که در برقراری سرویس‌های بین‌المللی دریانوردی بیشتر ذینفع هستند.

ب - شش دولت که در بازرگانی بین‌المللی دریایی بیشتر ذینفع هستند.

ج - شش دولت که دارای منافع خاص در حمل و نقل دریایی و دریانوردی بوده و به موجب بند الف و ب انتخاب نشده‌اند به نحوی که انتخاب آنها به‌عضویت شورا، نمایندگی تام قسمت‌های مهم جغرافیایی دنیا را تأمین نماید.

قانون بالا مشتمل بر ماده واحده که در تاریخ روز چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم‌اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی