قانون اصلاح مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تاسیس بانک توسعه کشاورزی ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تاسیس بانک توسعه کشاورزی ایران - مصوب ۱۶ تیر ۲۵۳۵ شاهنشاهی مجلس سنا و ۱۷ تیر ۲۵۳۵ شاهنشاهی مجلس شورای ملی

ماده واحده - مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تاسیس بانک توسعه کشاورزی ایران به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های ۱ و۲ ماده ۱۱ به قوت خود باقی است.

ماده ۱۰ - بانک می‌تواند برای تامین هدفهای خود با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون دلار علاوه بر مبلغی که قبلاً‌مجاز به تحصیل وام یا اعتبار بوده و جمعاً پانصد میلیون دلار می‌شود، با رعایت مقررات قانون برنامه و بودجه کشور وام یا اعتبار خارجی تحصیل‌نماید. قراردادهایی که برای انجام این منظور با دولتها منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیونهای امور اقتصادی و دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۱۱ - به بانک اجازه داده می‌شود برای انجام وظایف محول اوراق بهاداری به نام اوراق قرضه توسعه کشاورزی پس از تصویب مجمع عمومی برطبق برنامه و شرایطی که مجمع عمومی بانک تعیین خواهد کرد به سر رسید حداقل سه سال از تاریخ انتشار و با بهره‌ای که به پیشنهاد بانک و موافقت‌شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و با رعایت ماده ۲۸ قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه منتشر نماید. و دولت مکلف است بازپرداخت اصل و بهره اوراق قرضه مزبور را ضمانت نماید.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۵٫۴.۱۶، در جلسه روز پنجشنبه هفدهم تیر ماه دو هزار وپانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس شورا ملی رسید.

رییس مجلس شورا ملی - عبدالله ریاضی