قانون اصلاح مواد اول و سوم قانون واگذاری امور بهداری به مردم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اصلاح مواد اول و سوم قانون واگذاری امور بهداری به مردم - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۰ اسفند ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

به استناد ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ مواد ذیل تصویب می‌شود:

ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون در نقاطی که وزارت بهداری از لحاظ فراهم نمودن موجبات اجرا مقتضی بداند برای اداره امور بهداری درمرکز هر شهرستان انجمنی به نام انجمن بهداری مرکب از اشخاص ذیل تشکیل می‌شود:

۱ - رییس انجمن شهر در صورت وجود انجمن.

۲ - شهردار.

۳ - رییس بهداری.

۴ - رییس دانشکده پزشکی و در نقاطی که دانشکده پزشکی نباشد رییس آموزش و پرورش.

۵ - یکی از پزشکان آزاد به انتخاب پزشکان شهر در صورت وجود پزشک آزاد در محل.

۶ - سه نفر معتمد که معتمدین بخشهای شهرستان مربوطه از بین خودشان انتخاب و درصورت عدم توافق به قید قرعه تعیین خواهند نمود.

۷ - مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ در نقاطی که جمعیت وجود دارد.

۸ - مدیر عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی در نقاطی که سازمان وجود دارد.

این انجمن دارای شخصیت حقوقی خواهد بود که اساسنامه آن تهیه و به تصویب وزارت بهداری خواهد رسید.

تبصره ۱ - دوره انجمن بهداری چهار سال و اعضاء منتخب برای چهار سال تعیین و انتخاب می‌شوند و در صورت استعفاء یا فوت یا محکومیت‌قطعی جزایی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد جانشین آنها به ترتیب بالا انتخاب یا تعیین خواهد شد انتخاب یا تعیین مجدد اعضای‌انجمن بلامانع است.

تبصره ۲ - رییس انجمن را اعضاء انجمن از بین خود انتخاب می‌نمایند و مدیریت عامل به عهده رییس بهداری است.

تبصره ۳ - کلیه اعتبارات مربوط به امور بهداری شهرستانها مرکب از بودجه مصوبه وزارت بهداری برای شهرستان مربوط کمک شهرداریها و عوایدموقوفاتی که اختصاص به بهداری محل داده و یا می‌شود و همچنین عواید موقوفات مجهول‌المصرف و متعذرالمصرف به انجمن بهداری اختصاص‌داده می‌شود به علاوه کلیه عواید دیگر که از منابع مختلف و یا از طرف مردم و یا با وضع عوارض شهرداری و غیره به بهداری محل داده شده و یامی‌شود و با رعایت تبصره ماده ۲ با تصویب و نظارت انجمن مزبور به مصرف خواهد رسید.

تبصره ۴ - در نقاطی که انجمن بهداری تشکیل می‌گردد و در صورتی که انجمن شهر وجود نداشته باشد و یا منحل شود وزارت کشور به قائم‌مقامی انجمن وظایف مربوطه به انجمن شهر را انجام خواهد داد.

تبصره ۵ - انجمن بهداری مجاز است از مراجعین به مؤسسات درمانی خود مبلغی طبق تعرفه که به تصویب وزارت بهداری برسد دریافت و وجوه‌دریافتی را به مصرف تأمین هزینه‌های دارویی و سایر لوازم مورد نیاز و یا توسعه و تکمیل همان واحدهای مربوطه درمانی برساند. مراجعین بی‌بضاعت‌به تشخیص مدیر عامل یا نماینده او و یا نماینده انجمن بهداری از پرداخت حق درمان معاف خواهند بود.

تبصره ۶ - انحلال انجمن بهداری فقط به پیشنهاد وزارت بهداری با ذکر دلایل و تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر خواهد بود.

در صورت انحلال یا انقضای دوره انجمن وزارت بهداری مکلف است حداکثر ظرف شش ماه تجدید انتخاب به عمل آورد و در خلال این مدت سه نفراز اعضای انجمن قبلی را که صلاح بداند به ادامه کار دعوت می‌نماید که بر طبق مقررات همین قانون انجام وظیفه نمایند.

تبصره ۷ - وزارت کشور مکلف است هنگام حواله سهمیه شهرداری هر شهرستان ده درصد سهم بهداری آن شهرستان را مستقیماً به حساب‌بهداری مزبور منظور نماید.

ماده سوم - در شهرستانهایی که این قانون به مورد اجرا در می‌آید انجمن بهداری به هر طریق و نحوی که مقتضی بداند ترتیب انجام معاملات ومصرف و نظارت بر مخارج و عواید را خواهد داد وزارت دارایی دخالتی بر عواید و مخارج مذکور نخواهد داشت.

قانون بالا که مشتمل بر دو ماده و ۷ تبصره که در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده در جلسه روز یک شنبه بیست و سوم اسفندماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی