New Server

قانون اصلاح مواد اول و دوم قانون اصلاح نفت و بنزین

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

قانون اصلاح مواد اول و دوم قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین - مصوب ۱۶ مرداد ماه ۱۳۱۷

ماده واحده -

۱ - میزان مالیات مقرر در ماده (۱) قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین مصوب ۲۴ مهر ماه ۱۳۱۴ از تاریخ اجرای این قانون به شرح پایین اضافه‌می‌شود:

الف - بنزین و نفت لامپا از هر لیتر سی دینار به چهل دینار.

ب - سایر مواد مشابهی که به مصرف سوخت موتورهای احتراق داخلی می‌رسد مانند نفت دیزل و نفت گاز از هر لیتر ده دینار به پانزده دینار.

۲ - ماده ۲ قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین مورخ ۲۴ مهر ماه ۱۳۱۴ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:

کلیه مواد نفتی موجود در دست تولیدکنندگان و واردکنندگان و نمایندگان آنها از تاریخ اجرای این قانون مشمول مالیات مقرر در فوق است اعم از اینکه‌نسبت به آنها معامله قبلی شده باشد یا نشده باشد. و معاملاتی که قبل از تاریخ شانزدهم مرداد ماه ۱۳۱۷ بین تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد نفتی و یانمایندگان آنها و مصرف‌کنندگان واقع شده ولی جنس آن تا تاریخ مذکور تحویل نگردیده مشمول مالیات جدید بوده و فقط در صورتی باید قابل اجراشناخته شود که به خریدار مالیاتهای مقرر را طبق این قانون به فروشنده بپردازد.

۳ - این قانون از یکشنبه شانزدهم مرداد ماه ۱۳۱۷ اجرا می‌شود. این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه شانزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری


  • ‌پاورقی: این قانون بر حسب قانون ۴ شهریور ماه ۱۳۱۸ اصلاح شده‌است.