قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۵۳۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم


قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۵۳۰ - ‌مصوب ۱۳۵۶٫۴.۱۹

‌ماده واحده - مواد ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ قانون خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده ۱۰ - کسانی که قبل از اعزام به خدمت زیر پرچم تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و یا به موجب حکم قطعی دادگاه به کیفر حبس محکوم شده باشند‌به ترتیب زیر با آنان رفتار خواهد شد:

‌الف - هر گاه در نتیجه صدور قرار تأمین از طرف مراجع قضایی بازداشت باشند تا خاتمه مدت بازداشت به خدمت اعزام نخواهند شد.

ب - هر گاه موضوع اتهام جنایی و یا یکی از جنحه‌های مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی بوده و کیفرخواست صادر شده باشد تا‌تعیین تکلیف نهایی به خدمت اعزام نخواهند شد، سایر متهمین با رعایت مقررات این قانون به خدمت اعزام می‌گردند.

ج - محکومان به مجازات جنایی عمدی مطلقاً و محکومان به مجازات جنحه‌ای که مدت محکومیت آنان دو سال یا بیشتر باشد و حداقل دو سال در‌زندان بوده‌اند همچنین کسانی که به علت عدم پرداخت‌های جزای نقدی به مدت مذکور بازداشت شده باشند از انجام خدمت زیر پرچم محروم خواهند‌شد.

‌د - در صورتی که ممنوعیت از اقامت در نقطه معین یا اقامت اجباری در نقطه معین علاوه بر کیفر حبس یا مستقلاً مورد حکم واقع شده باشد اعزام به‌خدمت موکول به خاتمه اجرای کیفر خواهد بود.

‌تبصره - مرتکبین جنایت عمدی یا جنحه‌های مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی که به مجازات کمتر از دو سال محکوم می‌شوند‌خدمت زیر پرچم را با درجه و حقوق سرباز وظیفه عادی و سایر محکومان طبق مقررات مربوط انجام خواهند داد.

‌ماده ۱۱ - کسانی که حین انجام خدمت زیر پرچم تحت تعقیب کیفری قرار گیرند اعم از این که تاریخ ارتکاب قبل یا بعد از اعزام به خدمت زیر پرچم‌باشد به ترتیب زیر با آنان رفتار خواهد شد.

‌الف - هر گاه در نتیجه صدور قرار تأمین از طرف مراجع قضایی بازداشت شوند نصف حقوق و مزایای آنان از تاریخ شروع بازداشت حداکثر تا دو ماه به‌آنان پرداخت می‌گردد و هر گاه پرونده اتهامی ظرف دو ماه منتهی به صدور قرار یا رأی نهایی نگردد در صورت ادامه بازداشت از کسوت نظامی خارج و‌حقوق و مزایای متعلق به آنان قطع خواهد شد.

ب - هر گاه موضوع اتهام جنایی و یا یکی از جنحه‌های مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی باشد و مشمول بند الف این ماده نگردیده تا‌از کسوت نظامی خارج شده باشند از تاریخ اعلام صدور کیفرخواست به قسمت مربوط از کسوت نظامی خارج و حقوق و مزایای مربوط از همان تاریخ‌قطع خواهد شد.

‌در هر یک از موارد بالا در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد یا رأی برائت از تاریخ قطعیت قرار یا رأی به خدمت اعاده و حداکثر دو ماه از‌مدت بازداشت جزو خدمت زیر پرچم آنان محسوب و نصف دیگر حقوق و مزایایی که به موجب بند الف از آنان کسر شده پرداخت خواهد شد. احکام‌محکومیت صادره بلافاصله پس از قطعیت به موقع اجرا گذارده می‌شود و محکومان به مجازات جنایی مطلقاً و محکومان به مجازات جنحه‌ای که‌مدت محکومیت آنان دو سال یا بیشتر باشد و بیش از دو سال در زندان باشند و همچنین کسانی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی به مدت مذکور‌بازداشت شده باشند از انجام خدمت زیر پرچم محروم خواهند بود.

‌مرتکبین جنایت عمدی یا جنحه‌های مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی که به کمتر از دو سال محکوم شوند بقیه خدمت زیر پرچم را با‌درجه و حقوق سرباز وظیفه عادی و سایرین با درجه و حقوق و مزایای مربوط انجام خواهند داد.

‌تبصره - کسانی که تا زمان صدور حکم محکومیت در کسوت نظامی بوده‌اند از تاریخ قطعیت حکم از کسوت نظامی خارج خواهند شد.

‌ماده ۱۲ - کسانی که در موقع احضار برای تجدید یا تکمیل آموزش نظامی در مراحل احتیاط و ذخیره به علت ارتکاب بزهی تحت تعقیب قرار گرفته و‌یا به موجب حکم قطعی به کیفر حبس محکوم شده‌اند همچنین کسانی که حین انجام خدمات مزبور تحت تعقیب قرار گرفته یا به موجب حکم قطعی‌به کیفر حبس محکوم شوند حسب مورد مشمول مقررات مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون خواهند بود.

‌ماده ۱۳ - از محکومانی که به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ این قانون از انجام خدمت محروم شده‌اند می‌توان در مواقع ضرورت یا بسیج همگانی برای‌امور مربوط به دفاع ملی استفاده کرد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶٫۴.۸، در جلسه روز یکشنبه نوزدهم تیر ماه دو هزار و پانصد‌و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید